เน็ตไม่อั้น! เล่นไม่ลด! เล่นได้ไม่จำกัด ความเร็ว 512Kbps


แพ็กเกจเน็ตทรูไม่ลด ความเร็ว 512Kbps ไม่อั้น!!

โปรเสริมเน็ตทรูมูฟ เอช 22 บาท/24 ชั่วโมง (+vat7%=23.54บ.)
สมัครกด *900*1965*17807364# โทรออก
มือถือ คลิกเลย👉 *900*1965*17807364#📞

โปรเสริมเน็ตทรูมูฟ เอช 45 บาท/3 วัน (+vat7%=48.15บ.)
สมัครกด *900*1988*17807364# โทรออก
มือถือ คลิกเลย👉 *900*1988*17807364#📞

โปรเสริมเน็ตทรูมูฟ เอช 89 บาท/7 วัน (+vat7%=95.23บ.)
สมัครกด *900*8934*17807364# โทรออก
มือถือ คลิกเลย👉 *900*8934*17807364#📞


เฉพราะราคา 269 บาท ก่อนสมัครอ่านเงื่อนไขก่อนนะคะ และ อ่านให้ดีก่อนสมัคร เนื่องจากทางเวฟได้แจ้งรายละเอียดไว้ ณ ที่นี่ก่อนสมัครไว้เรียบร้อยแล้ว

โปรเสริมเน็ตทรูมูฟ เอช 269 บาท/30 วัน (+vat7%=287.83บาท)
สมัครกด *900*1999*17807364# โทรออก
มือถือ คลิกเลย👉 *900*1999*17807364#📞


ข้อกำหนดและเงื่อนไข :
แพ็กเกจเสริมเน็ตไม่อั้นที่ความเร็ว 512Kbps 269 บาท 30 วัน
1. เงือนไขการสมัคร แพ็กเกจเสริมเน็ตไม่อั้นที่ความเร็วส 512Kbps 269 บาท 30 วัน สำหรับผู้ใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช บริษัท เรียล มูฟ จำกัด ("เรียบมูฟ") และ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ("ทียูซี") (รวมเรียก "เรียลมูฟ" และ "ทียูซี" ว่า "บริษัท") ในระบบรายเดือนและเติมเงินในนามบุคคลธรรมดา ผ"ผู้ใช้บริการ") ในระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

2. วิธีการสมัครใช้บริการ : ผู้ใชบริการสมารถใช้บริการแพกเกจเสริม นี้ โดยผ่านระบบ USSD ตามวิธีการที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งผู้ใช้บริการจะเริ่มใช้แพ็กเกจเสริมนี้ได้ หลังจากได้รับ ข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ดังนี้ แพ็กเกจเสริมเน็ตไม่อั้นที่ความเร้ว 512Kbps วิธีสมัครบริการ 269 บาท 30 วัน กด *900*1999*17807364# โทรออก

3. อัตราค่าใช้บริการ : แพ็กเกจเสริม นี้เป็นบริการแบบไม่จำกัดปริมาณ โดยมีอัคราค่าใช้บริการดังนี้แพ็กเกจเสริมเน็ตไม่อั้นที่ความเร็ว 512Kbps
ค่าบริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
อายุการใช้งาน (วัน)
รับสิทธิใช้บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS
รูปแบบการคิดเงิน 269 บาท 30 วัน ไม่จำกัด แบบรายครั้ง แพ็กเกจเน็ตไม่อั้นที่ความเร็วสูงสุด 512Kbps 30 วัน คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 269 รับสิทธิ ใช้บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 512Kbps จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งาน

4. การสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งาน : ระบบจะทำการยกเลิกการใช้บริการโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งานครบ เมื่อเวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการ 

5. อัตราค่าใช้บริการในข้อ 3 ทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะ ค่าโทรและค่าบริการ 4G/3G/EDGE/GPRS อัตราตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหากต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล,ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าดทรศัพท์ข้ามแดนและบริการ เสริมอื่นๆ จะคิดตามอัตรค่าของการการส่งเสริมการขายหลักที่ผุ้ใช้บริการเลือกใช้และตามอัตราที่ ระบุไว้เท่านั้น

6. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดไม่รวมภาษีมุลค่าเพิ่ม

7. ความเร็วในการให้บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการให้บริการและอุปการณ์ที่ใช้งาน สามารถตรวจสอบไดที่ www.truemove-h.com/4G

8. สิทธิไดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นไดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคล หรือตินิบุคคลอื่นไดได้ด้วย หาก ผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการ ให้บริการตาสัญญาได้ทันที 
     8.1  กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา : หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประส่งค์แห่งสัญญา ให้ถือ เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา "วัตถุประสงค์แห่งสัญญา" ผู้ใช้บริการจะต้อง 
          (ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนา สุจริตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณี ของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นไดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบรการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ 
          (ข.) ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นไดเพื่อเชื่อมต่อ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิด ศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือเกิดความเสียหาย หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อนความไม่สะดวก หรือเป็น อันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใดๆ ของเครือขายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ

     8.2  กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการ สมัครใช้ หรือรับข้อเสริของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฏหมาย บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข  เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนดคำส่ง หรือนโยบายของหน่ายงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการ เพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

9.  บริษัทมีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดย จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ผ่านช่องทางที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควน

10. แพ็กเกจนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการ ที่ www.truemove-h.com และสำหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบ 4G/3G/EDGE/GPRS ที่ www.truemove-h.com/apn หรือทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1331 หรือ สอชถามพนักงานขาย

Tag : true 89,net true 89baht,pro net true 89baht,ทรู 89 บาท,เน็ตทรู 89 บาท,โปรเน็ตทรู 89 บาท,โปรเสริมเน็ตทรู 89 บาท,แพ็กเกจเน็ตทรู 89 บาท,Unlimited net true 89 baht,เน็ตทรูไม่อั้น 89 บาท,เน็ตเล่นไม่จำกัด 89 บาท,เล่นเน็ตทรูไม่อั้น 89 บาท,เน็ตไม่จำกัดจากทรู 89 บาท,ทรูไม่อั้น 89 บาท,เน็ตทรู 7 วัน 89 บาท,เล่นเน็ตได้ 7 วัน 89 บาท,โปรเสริมเน็ตทรูเล่นเน็ตได้ไม่อั้น 89 บาท,เน็ตทรูเล่นไม่อั้นแรง 512Kbps,net 512Kbps,true 512Kbps,เน็ตทรูเร็วไม่ลด 512Kbps,เน็ตทรูเล่นไม่อั้น 512Kbps,แพ็กเbaht,true 22 baht,true 22 baht 7day,true 22 baht,true 22 baht 7 day,เน็ตทรู 1 วัน เล่นไม่อั้น,เน็ตทรู 22 บาท เล่น 1 วันไม่อั้น,เน็ตแรง 512Kbps เล่น 1 วัน ราคา 22 บาท,เน็ตทรูรายวัน 22 บาท เล่น 24 ชั่วโมง,true 45 baht 3 day,เน็ตทรู 45 บาท 3 วัน,โปรเสริมเน็ตทรู 45 บาท เล่นไม่อั้น,โปรเน็ตทรู 45 บาท เล่น 3 วันไม่อั้น,แพ็กเกจเน็ตทรูมูฟ เอช 45 บาท เล่น 3 วัน,โปรเสริมอินเทอร์เน็ต 45 บาท เล่นเน็ตไม่อั้น 3 วัน,29baht,true 35baht,true 39baht,true 45baht,true 49baht,true 59baht,true 69baht,true 79baht,true 89baht,true 99baht,true 100bhat,true 129bhat,true 139bhat,true 159bhat,true 199baht,true 299baht,true 399baht,true 499baht,true 599baht,true 699bahe,true 799baht,true 899baht,

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น